Hypopara.dk


Gå til indhold

Vedtægter

Om os

Vedtægter - senest revideret den 20. maj 2016

§ 1 Sted
Foreningens hjemsted er Nykøbing Falster.


§ 2 Formål
Dansk forening for Hypoparathyreoidisme er en interesseorganisation for patienter med sygdommen Hypoparathyroidisme (HPTH) og deres pårørende.

Foreningen skal:

1. Fremme medlemmenes interesser gennem rådgivning og information om sygdommen.
2. Øge kendskabet til og forståelsen af sygdommen.
3. Arbejde for bedre medicinsk behandling.
4. Skabe kontakt mellem mennesker med denne sjældne lidelse.
5. Følge og fremme forskning på området.
6. Samarbejde med HPTH organisationer i udlandet.


§ 3 Organisatorisk tilknytning.
Foreningen er medlem af Nordic HPTH Organisation.
Foreningen er knyttet til Center for små handicapgrupper i Danmark.


§ 4 Medlemmer
Foreningens medlemmer er patienter med sygdommen. Pårørende og interesserede fagfolk kan tegne støttemedlemskab. Medlemskab af foreningen er betinget af bestyrelsens godkendelse, som således har kompetance til at afgøre, om kriterierne for medlemskab er opfyldt.


§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen.
Bestyrelsen har mulighed for at ekskludere medlemmer.


§ 6 Kontingent.
Eventuelt kontingent og størrelse af kontingent fastsættes af Generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.


§ 7 Bestyrelse.
Foreningens bestyrelse består af 4-6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges på Generalforsamlingen for en periode af 2 år. Bestyrelsesformanden vælges, for en periode på 2 år, af bestyrelsen. Minst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne skal være patienter eller pårørende.

Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer eventuelle poster - som sekretær/kasserer, repræsentanter og kontaktpersoner efter behov. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.


§ 8 Beslutningsdygtig
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsesformanden er mødt frem. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende.


§ 9 Tegning af foreningen
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden.


§ 10 Valgkomité
Bestyrelsen har ingen valgkomité, forslag til bestyrelsesvalg skal sendes til
foreningen 2 uger før Generalforsamlingen.


§ 11 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal være tilgængeligt for Generalforsamlingens repræsentanter, senest 14 dage før generalforsamlingen hvert andet år. Regnskabet skal være tilgængeligt for bestyrelsen senest i august i de år, hvor der ikke afholdes Generalforsamling.


§ 12 Stemmeret og valgbarhed.
Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til tillidshverv i foreningen. Bestyrelsen bestemmer antal medlemmer i bestyrelsen efter behov før hver Generalforsamling, iht. § 7.


§ 13 De valgtes godtgørelse.
Alt arbejde i foreningen er baseret på frivilligt ulønnet arbejde.


§ 14 Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal holdes i september eller oktober hvert andet år. Generalforsamlingen er organisationens højeste myndighed.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved bekendtgørelse på hjemmesiden. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før mødet. Forslag til behandling skal være tilgængelige for medlemmene senest 1 uge før generalforsamlingen.
Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Bestyrelsen kan invitere andre personer og/eller media til at deltage.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt med det antal stemmeberettigede medlemmer, som deltager. Ingen har mere end en stemme, og stemmeafgivelse kan ikke ske ved fuldmagt. Er der stemmelighed, er bestyrelsesformandens stemme afgørende.
På Generalforsamlingen kan ikke behandles forslag om vedtægtsændring, som ikke er opført på listen over forslag senest 1 uge før mødet.


§ 15 Ledelse af Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem af foreningen.


§ 16 Stemmeafgivelse på Generalforsamlingen.
Med mindre andet er besluttet skal en afgørelse for at være gyldig være truffet med simpelt flertal af de afgivne stemmer. Blanke stemmer anses som ugyldige.

Valg foregår skriftligt, hvis der foreligger mere end et forslag. Udelukkende opstillede kandidater kan føres på stemmesedlen. Skal flere vælges ved samme afstemming, skal stemmesedlerne indeholde det antal kandidater, som der skal vælges ved den givne afstemming. Stemmesedler, som er blanke, eller som indeholder ikke-opstillede kandidater, eller andet antal kandidater end det, som skal vælges, tæller ikke, og stemmene anses som ugyldige.

Hvis et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages omvalg mellem de to kandidatene, som har opnået flest stemmer. Er der ved omvalg stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

Når der ved valg skal vælges flere ved en afstemming, må alle for at være anset for valgt have opnået mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis ikke tilstrækkelig mange kandidater har opnået dette i første valgrunde, anses de, som har fået mere end halvdelen af stemmerne, for valgt. Der foretages derefter omvalg mellem de øvrige kandidater, og efter denne afstemming anses de, som har fået flest stemmer, for valgt. Er der ved omvalget stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.


§ 17 Generalforsamlingens opgaver.
Generalforsamlingen skal:

1. Vælge ordstyrer og eventuel sekretær.
2. Behandle årsberetning.
3. Behandle aktivitetsplanen.
4. Godkende revideret regnskab.
5. Behandle indkomne forslag.
6. Vælge bestyrelsesmedlemmer.
7. Fastsætte eventuelt kontingent efter forslag fra bestyrelsen.


§ 18 Ekstraordinære Generalforsamlinger.
Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på samme måde som for ordinære generalforsamlinger, med minst 14 dages varsel.
På ekstraordinære generalforsamlinger kan der udelukkende behandles og træffes afgørelse i de sager, som er bekendtgjort i indkaldelsen.


§ 19 Bestyrelsen
Dansk HPTH Forening ledes af bestyrelsen, som er højeste myndighed mellem generalforsamlingene.

Bestyrelsen skal:
1. Iværksætte generalforsamlingens bestemmelser.
2. Godkende regnskabsfører, revideret regnskab og årsberetning.
3. Udnævne repræsentanter/komiteer/udvalg/kontaktpersoner for specielle opgaver og udarbejde instrukser for disse.
4. Administrere og føre nødvendig kontrol med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gældende instrukser og bestemmelser.
5. Repræsentere foreningen udadtil.
6. Udpege daglig leder.

Bestyrelsen skal afholde møde, når lederen forlanger det eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Vedtagelse af forslag træffes med flertal af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed tæller bestyrelsesformandens stemme dobbelt.


§ 20 Grupper/afdelinger.
Foreningen kan organiseres med afdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes af udnævnte tillidspersoner eller af valgte bestyrelser. Bestyrelsen bestemmer, om der skal oprettes afdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.


§ 21 Vedtægtsændring.
Ændringer i disse vedtægter kan udelukkende ske på ordinært eller ekstraordinært generalforsamling efter at have været på dagsordenen, og der kræves 2/3 flertal af de avgivne stemmer.


§ 22 Opløsning (§ 15 kan ikke ændres.)
Opløsning af foreningen kan udelukkende behandles på ordinært generalforsamling. Vedtages opløsningen med minst 2/3 flertal, indkaldes der til ekstraordinært generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsningen skal effektureres, skal vedtagelsen her gentages med 2/3 flertal.
Eventuel overskud overføres til "hypopara-fonden" igennem Nordic Hypopara på konto 6215.57.16873.


Retur til indhold | Retur til hovedmenu